Dolenni:

Adroddiad o'r Cydgynulliad


Yn ôl i'r adroddiadau


 

 
Teitl y dudalen

TARDDIAD - ERTHYGL: Y Gwyliedydd - Parch. Martin Evans-Jones
DYDDIAD: Rhifyn 184 - Awst a Medi 2013

Gall rhai geiriau gario pwysau trwm a chamarweiniol yn aml. Gallant greu rhagfarn ac anwybodaeth sydd yn rhwystr i gymdeithas symud ymlaen ar adegau.

Meddyliwch am y gair ‘esgob’ er enghraifft. I Anghydffurfwyr rhonc sy’n dal ynghlwm wrth y Diwygiad Protestan-naidd (a ddigwyddodd tua phum canrif yn ôl) a heb symud ymlaen, mae’n gwneud i’r gwaed ferwi. Dyma un achos y rhwyg rhwng yr Eglwys Sefydledig â’r mudiad Piwritanaidd i buro’r eglwys yn yr unfed ganrif a’r bymtheg. Ond trueni fyddai i hyn fod yn rhwystr i’r mudiad i uno’r enwadau yn ein cyfnod ni, pan mae cyfeillgarwch a chyd-ddealltwriaeth yn ffynnu rhyngom. Os na wyliwn, fe adewir cymunedau cyfan heb ofalaeth fugeiliol o gwbl oherwydd rhagfarn noeth yn erbyn y gair ‘esgob’. Gallwn ddadlau yn erbyn yr olyniaeth apostolaidd nes bydd y gwartheg yn dod adref. Ond, yn y bôn, yn yr eglwys fore lle’r oedd yr eglwysi yn ddim ond clwstwr bychan o gymunedau gwasgaredig (fel yn wir y maent heddiw), gair arall am fugail, neu arolygwr, neu weinidog dros amryw o eglwysi oedd ‘esgob’. Dim mwy. Ac onid dyna yw’r angen heddiw - sef bugail, o ba bynnag enwad, fyddai’n fodlon bod yn gyfrifol am yr eglwysi bychain o ba bynnag enwad, sy’n bodoli yn ei ddalgylch ef neu hithau? Cefnogwn felly’r ymgais ddiweddaraf, gan yr Eglwysi Cyfamodol, i ddod â ni i undeb sy’n parchu a gwerth-fawrogi’r hyn sy’n dal i’n gwahanu, er tristwch i Iesu Grist. Efallai mai dyma fydd y cynnig olaf a gawn.

Pan oeddwn yn gaplan Methodus ar golegau Caerdydd adroddodd fy nghyfaill o Babydd, y Tad Tony Nye, stori wrthyf, am ymwelydd nerfus â’r nefoedd. Cafodd ei dywys gan yr Apostol Pedr ar hyd y rhodfa oedd yn arwain at y gwahanol ystafell-oedd. Yn y pellter clywodd yr ymwelydd ganu bywiog yn tynnu’r lle i lawr. ‘Pwy ydy’r rheina?’ meddai. ‘O’ meddai’r Apostol, ‘y nhw ydy’r Methodist-iaid. Maent yn meddwl mai nhw ydy’r unig rai yma!’

 

 

 
Administered by Cytûn © 2013