cytun cytun-c English/Saesneg
 
Lluniau:


Y Parchedig Aled Edwards OBE


Y Parchedig Gethin Rhys, MA, MPhil, BLitt


Mrs Sasha Perriam BA

Y Parchedig Sally Thomas

 

Peredur Owen Griffiths

 

 
Staff Cytûn

Parch. Aled Edwards OBE | Prif-Weithredwr

Daw’r Parchedig Aled Edwards yn wreiddiol o Drawsfynydd yng Ngwynedd. Cafodd ei addysgu yn Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog cyn symud ymlaen i astudio yng Ngholeg Prifysgol Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan ac ennill gradd mewn Diwinyddiaeth a Hanes yn 1977. Cwblhaodd ei hyfforddiant diwinyddol yng Ngholeg y Drindod, Bryste. Wedi ei ordeinio yn 1979, bu’n gwasanaethu nifer o blwyfi yng ngogledd a de Cymru:Curad Cynorthwyol Glanogwen, Bethesda 1979-82 Ficer Llandinorwig â Phenisa’r-waun 1982-85 Ficer a Gweinidog Bro  Botwnnog 1985-93 Ficer Eglwys Dewi Sant, Caerdydd 1993-99.

Gwasanaethodd Aled fel Swyddog Cyswllt Cytûn ar Gyfer y Cynulliad Cenedlaethol 1999-2006. Yn ystod y cyfnod hwn fe ysgrifennodd Transforming Power - A Christian Reflection on Welsh Devolution (2001) golygu From Protest to Process - Stories from the National Assembly for Wales (2003) ac ysgrifennu ar y cyd Ystyried Gwahaniaethau a Gobeithion - Golwg ar Ddatganoli o Safbwynt Ffydd (2004).Ar hyn o bryd y mae Aled yn gwasanaethu Cytûn fel Prif Weithredwr.

Ers 2001 cynhaliodd Aled ddiddordeb cryf personol a chyhoeddus mewn materion sy’n ymwneud â cheiswyr lloches a ffoaduriaid, materion yn ymwneud â chyfiawnder hiliol a chydraddoldebau ynghyd â hawliau dynol. Gwasanaethodd fel Cadeirydd Cyngor Ffoaduriaid Cymru (2005-06), aelod o Bwyllgor Ymgynghorol Cymreig y Comisiwn Cydraddoldeb ac yn Gomisiynydd Cymru ar ran y Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol (2006-07).  Y mae’n Gadeirydd Displaced People in Action, un o elusennau mwyaf effeithiol Cymru ym maes ceiswyr lloches a ffoaduriaid ac yn aelod o Bwyllgor Cymreig y Comisiwn newydd ar gyfer Cydraddoldeb ac Iawnderau Dynol. Ym Mehefin 2006 derbyniodd Aled OBE am ei waith elusennol yng Nghymru. Mae Aled yn briod â Marie a mae ganddo 3 blant. Ei ddiddordebau yw wleidyddiaeth, rygbi, pel droed y Rhyfel Cartref America a West Wing.

 

Parch. Gethin Rhys, MA, MPhil, BLitt | Swyddog Polisi Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cafodd Gethin ei eni a'i fagu yn Rhiwbeina, Caerdydd, a'i addysgu yn Ysgol Gyfun Rhydfelen a Phrifysgolion Rhydychen (lle graddiodd mewn Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg ac ennill M.Phil. mewn Gwleidyddiaeth) a Birmingham (lle graddiodd mewn Diwinyddiaeth). Ar ôl treulio cyfnodau prawf yn Wrecsam a Llundain, cafodd ei ordeinio yn weinidog gyda'r Eglwys Ddiwygiedig Unedig, a bu'n gwasanaethu gofalaethau yn Aberhonddu (ar y cyd â'r Annibynwyr Cymraeg), Trefforest, Porth y Rhondda a Phenrhys (yn eglwys gyd-enwadol Llanfair). Bu hefyd gyda'i wraig, Dr Fiona Liddell, yn gyd-Warden Coleg Trefeca (Eglwys Bresbyteraidd Cymru) ac yn 2003-5 bu'n Ysgrifennydd Cyffredinol yr Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru ac yn Ysgrifennydd Cyffredinol Cynorthwyol i Cytûn. Cychwynnodd ar ei waith fel Swyddog Polisi yn Ionawr 2015 ac mae'n falch o allu cyfuno yn y swydd hon ei gefndir mewn Gwleidyddiaeth a Diwinyddiaeth fel ei gilydd. Mae ganddo ddiddordeb oes mewn agweddau ar gyd-weu diwinyddiaeth Feiblaidd â materion cyhoeddus, ac ef oedd awdur y bennod am Gymru yn y gyfrol Belonging to Britain: Christian Perspectives on a Plural Society (Cyngor Eglwysi Prydain ac Iwerddon, 1991).

 

Mrs Sasha Perriam BA | Bilingual Administrator to the Chief Executive

Cafodd Sasha ei magu yn y Groesfaen. Dysgodd hi Gymraeg fel ail hiaith ac astudiodd cwrs ôl-raddedig yn y Gymraeg ac Is-deitlo ym Mhrifysgol Llambed. Ymunodd â Cytûn yn 2003. Cyn gweithio i Cytûn, bu Sasha’n byw yn Bourges, Ffrainc - yn gweithio ar brosiectau cymunedol a chymdeithasol. Bu’n dysgu Saesneg i fyfyrwyr Ffrengig hefyd a mae hi wedi cyflawni cwrs TEFL. Bu’n gweithio yn Swyddfa’r Eglwys yng Nghymru, Swyddfa’r Prif Weithredwr y Blaid Lafur yng Nghymru. Bu hefyd yn gweithio i gwmni Gerald Eve, yn Swyddfa'r Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru ac yn yr Academi Gymreig cyn ymrwymo i'r swydd yn Cytûn.  Mae Sasha yn mwynhau cerddoriaeth, nofio, ffilmiau a rhedeg.

 

Parch. Sally Thomas | Swyddog Eciwmenaidd

Mae Sally Thomas yn weinidog yn yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig ac ar hyn o bryd mae'n Swyddog Eciwmenaidd Synod Cenedlaethol Cymru gyda rhan o’i hamser wedi’i secondio i fod yn aelod o staff Cytûn. Ordeiniwyd Sally yn 1993. Yn ystod ei gweinidogaeth, yn gyntaf yn Nwyrain Sir Gaerhirfryn, yna ym Manceinion, ei blaenoriaeth hi oedd datblygiad eciwmenaidd a rhyng-ffydd a chyfiawnder cymdeithasol. Fe wasanaethodd ar Bwyllgor Gwaith Eglwysi Ynghyd yng Sir Gaerhirfryn, a chyda chydweithwyr Mwslimaidd a Christnogol, bu’n allweddol wrth sefydlu Prosiect Cymunedol Rhyng-Ffydd o’r enw Adeiladu Pontydd yn Pendle, sydd wedi derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol. Fel Cadeirydd Rhwydwaith Ffydd Manceinion, bu'n gyfrifol gyda chydweithwyr am sefydlu Canolfan Rhyng ffydd Manceinion. Rhan bwysig o'i gweinidogaeth bresennol yw Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol, gan gynnwys y Grŵp Ffydd a Threfn, ac fel cynrychiolydd Cytûn ar grŵp cyfeirio eciwmenaidd Ffydd a Threfn Eglwysi Ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon. Mae hi hefyd yn is-gadeirydd fforwm eciwmenaidd cenedlaethol Grŵp Angladdau’r Eglwysi a chyda’i chydweithwyr mae’n cynnig hyfforddiant i bobl leyg i gynnal angladdau a gweinidogaethu i'r sawl sydd mewn profedigaeth.

 

Peredur Owen Griffiths | Hwylusydd Ffydd, Threfn a Thystiolaeth

Ganwyd Peredur Owen Griffiths yn Nyffryn Clwyd ond, fel mab i Weinidog, mae wedi byw ledled Cymru. Graddiodd o Brifysgol Sheffield yn 2003 gyda Gradd Meistr mewn Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol a symudodd i Dde Cymru. Bu'n gweithio yn y diwydiant ariannol am 13 mlynedd lle bu'n gweithio fel Ymgynghorydd Morgais, Rheolwr Cangen ac yn ddiweddarach fel Rheolwr Datblygu Busnes ar gyfer Cymdeithas Adeiladu'r Principality. Yn 2015, ymunodd â Chymorth Cristnogol fel Cydlynydd Rhanbarthol De Cymru a Swyddog Cymynroddion Cymru. Mae ef a'i wraig Angela yn byw yng Nghaerffili lle mae'n Gynghorydd Cymuned. Mae'n Gyfarwyddwr Displaced People in Action, un o elusennau mwyaf effeithiol Cymru ym maes ceiswyr lloches a ffoaduriaid. Yn ei amser hamdden, mae'n aelod o Gôr CF1, côr enwog yn rhyngwladol sy'n perfformio'n rheolaidd ac yn cystadlu yng Nghymru a thu hwnt. Mae’r côr yn enillwyr Eisteddfodol a nhw oedd Côr y Flwyddyn y BBC yn 2014. Ef hefyd yw Cyfarwyddwr Gweithredol Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru sy'n anelu i groesawu corau gorau'r Byd i Gymru.

 

 

 
 
 
 

Mae Cytûn yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr | Rhif: 05853982 | Enw cofrestredig: "Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited"
Mae Cytûn yn elusen gofrestredig | Rhif: 1117071