cytun cytun-c English/Saesneg
 
Lluniau:


Y Parchedig Aled Edwards OBE


Y Parchedig Gethin Rhys, MA, MPhil, BLitt


Mrs Sasha Perriam BA

Y Parchedig Sally Thomas

Mr Ynyr Roberts

 
Staff Cytûn

Parch. Aled Edwards OBE | Prif-Weithredwr

Daw’r Parchedig Aled Edwards yn wreiddiol o Drawsfynydd yng Ngwynedd. Cafodd ei addysgu yn Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog cyn symud ymlaen i astudio yng Ngholeg Prifysgol Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan ac ennill gradd mewn Diwinyddiaeth a Hanes yn 1977. Cwblhaodd ei hyfforddiant diwinyddol yng Ngholeg y Drindod, Bryste. Wedi ei ordeinio yn 1979, bu’n gwasanaethu nifer o blwyfi yng ngogledd a de Cymru:Curad Cynorthwyol Glanogwen, Bethesda 1979-82 Ficer Llandinorwig â Phenisa’r-waun 1982-85 Ficer a Gweinidog Bro  Botwnnog 1985-93 Ficer Eglwys Dewi Sant, Caerdydd 1993-99.

Gwasanaethodd Aled fel Swyddog Cyswllt Cytûn ar Gyfer y Cynulliad Cenedlaethol 1999-2006. Yn ystod y cyfnod hwn fe ysgrifennodd Transforming Power - A Christian Reflection on Welsh Devolution (2001) golygu From Protest to Process - Stories from the National Assembly for Wales (2003) ac ysgrifennu ar y cyd Ystyried Gwahaniaethau a Gobeithion - Golwg ar Ddatganoli o Safbwynt Ffydd (2004).Ar hyn o bryd y mae Aled yn gwasanaethu Cytûn fel Prif Weithredwr.

Ers 2001 cynhaliodd Aled ddiddordeb cryf personol a chyhoeddus mewn materion sy’n ymwneud â cheiswyr lloches a ffoaduriaid, materion yn ymwneud â chyfiawnder hiliol a chydraddoldebau ynghyd â hawliau dynol. Gwasanaethodd fel Cadeirydd Cyngor Ffoaduriaid Cymru (2005-06), aelod o Bwyllgor Ymgynghorol Cymreig y Comisiwn Cydraddoldeb ac yn Gomisiynydd Cymru ar ran y Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol (2006-07).  Y mae’n Gadeirydd Displaced People in Action, un o elusennau mwyaf effeithiol Cymru ym maes ceiswyr lloches a ffoaduriaid ac yn aelod o Bwyllgor Cymreig y Comisiwn newydd ar gyfer Cydraddoldeb ac Iawnderau Dynol. Ym Mehefin 2006 derbyniodd Aled OBE am ei waith elusennol yng Nghymru. Mae Aled yn briod â Marie a mae ganddo 3 blant. Ei ddiddordebau yw wleidyddiaeth, rygbi, pel droed y Rhyfel Cartref America a West Wing.

 

Parch. Gethin Rhys, MA, MPhil, BLitt | Swyddog Polisi Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cafodd Gethin ei eni a'i fagu yn Rhiwbeina, Caerdydd, a'i addysgu yn Ysgol Gyfun Rhydfelen a Phrifysgolion Rhydychen (lle graddiodd mewn Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg ac ennill M.Phil. mewn Gwleidyddiaeth) a Birmingham (lle graddiodd mewn Diwinyddiaeth). Ar ôl treulio cyfnodau prawf yn Wrecsam a Llundain, cafodd ei ordeinio yn weinidog gyda'r Eglwys Ddiwygiedig Unedig, a bu'n gwasanaethu gofalaethau yn Aberhonddu (ar y cyd â'r Annibynwyr Cymraeg), Trefforest, Porth y Rhondda a Phenrhys (yn eglwys gyd-enwadol Llanfair). Bu hefyd gyda'i wraig, Dr Fiona Liddell, yn gyd-Warden Coleg Trefeca (Eglwys Bresbyteraidd Cymru) ac yn 2003-5 bu'n Ysgrifennydd Cyffredinol yr Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru ac yn Ysgrifennydd Cyffredinol Cynorthwyol i Cytûn. Cychwynnodd ar ei waith fel Swyddog Polisi yn Ionawr 2015 ac mae'n falch o allu cyfuno yn y swydd hon ei gefndir mewn Gwleidyddiaeth a Diwinyddiaeth fel ei gilydd. Mae ganddo ddiddordeb oes mewn agweddau ar gyd-weu diwinyddiaeth Feiblaidd â materion cyhoeddus, ac ef oedd awdur y bennod am Gymru yn y gyfrol Belonging to Britain: Christian Perspectives on a Plural Society (Cyngor Eglwysi Prydain ac Iwerddon, 1991).

 

Mrs Sasha Perriam BA | Bilingual Administrator to the Chief Executive

Cafodd Sasha ei magu yn y Groesfaen. Dysgodd hi Gymraeg fel ail hiaith ac astudiodd cwrs ôl-raddedig yn y Gymraeg ac Is-deitlo ym Mhrifysgol Llambed. Ymunodd â Cytûn yn 2003. Cyn gweithio i Cytûn, bu Sasha’n byw yn Bourges, Ffrainc - yn gweithio ar brosiectau cymunedol a chymdeithasol. Bu’n dysgu Saesneg i fyfyrwyr Ffrengig hefyd a mae hi wedi cyflawni cwrs TEFL. Bu’n gweithio yn Swyddfa’r Eglwys yng Nghymru, Swyddfa’r Prif Weithredwr y Blaid Lafur yng Nghymru. Bu hefyd yn gweithio i gwmni Gerald Eve, yn Swyddfa'r Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru ac yn yr Academi Gymreig cyn ymrwymo i'r swydd yn Cytûn.  Mae Sasha yn mwynhau cerddoriaeth, nofio, ffilmiau a rhedeg.

 

Parch. Sally Thomas | Swyddog Eciwmenaidd

Mae Sally Thomas yn weinidog yn yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig. Fe’i hordeiniwyd ym 1993 a bu’n gweinidogaethu yn nhrefi Nelson, Great Harwood a Burnley yn Swydd Gaerhirfryn rhwng 1993 a 2006 ac ar ôl hynny ym Manceinion. Mae cyd-destun ei gweinidogaeth wedi cynnwys gosod pwyslais arbennig ar ddatblygiad eciwmenaidd a rhyng-ffydd. Bu’n aelod o bwyllgor gwaith Eglwysi Ynghyd yn Swydd Gaerhirfryn a, gan gydweithio â Christnogion a Mwslimiaid, bu’n un o sylfaenwyr prosiect cymunedol rhyng-grefyddol Building Bridges yn Pendle, menter a gydnabyddir yn genedlaethol bellach. Fel Cadeirydd Rhwydwaith Ffydd Manceinion, cydweithiodd ag eraill i sefydlu Canolfan Aml-grefydd Manceinion, a agorodd yn 2012. Fis Ebrill y flwyddyn honno symudodd i Gaerdydd i weithio fel Swyddog Eciwmenaidd ar gyfer Synod Genedlaethol Cymru’r Eglwys Ddiwygiedig Unedig, gyda rhan o’i hamser wedi’i secondio i weithio ar dîm staff Cytûn. Rhan bwysig o’i gwaith yw gwasanaethu Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol, gan gynnwys y Grŵp Ffydd a Threfn, a gwasanaethu fel cynrychiolydd Cytûn ar y grŵp ymgynghorol ffydd a threfn cenedlaethol ar gyfer Eglwysi Ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon, Mae hefyd yn is-gadeirydd fforwm eciwmenaidd cenedlaethol Grŵp Angladdau’r Eglwysi a, gydag eraill, mae’n cynnig hyfforddiant i bobl leyg ynghylch arwain gwasanaethau angladdol a gweinidogaethu i’r rhai a ddioddefodd brofedigaeth.

 

Mr Ynyr Roberts | Swyddog Digwyddiadau, Cyhoeddiadau a Chysodi

Mae Ynyr wedi bod yn aelod o staff rhan amser gyda Cytûn ers ddechrau 2012. Mae wedi gweithio ym myd dylunio a marchnata ers graddio o Goleg Prifysgol Sheffield Hallam yn 2002. Ers gadael y brifysgol, mae wedi bod yn gweithio fel dylunydd llawrydd i gwmniau fel y BBC, CBAC ag S4C.

Cafodd Ynyr ei eni a’i fagu yn Eryri, gogledd Cymru, ond bellach mae’n yn byw yng Nghaerdydd. Mae Ynyr yn hoff iawn o gerddoriaeth ac yn aelod o’r band Brigyn. Roedd yn rhan o’r tîm a sefydlodd Recordiau Gwynfryn, menter gymunedol yn ardal Caernarfon ac mae’n aelod o fwrdd Eos, yr asiantaeth hawliau darlledu.

Mae’n hoff iawn o chwaraeon, yn enwedig pêl-droed, beicio a rhedeg ac yn dad i fab a merch ifanc.

 

 
 
 
 

Mae Cytûn yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr | Rhif: 05853982 | Enw cofrestredig: "Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited"
Mae Cytûn yn elusen gofrestredig | Rhif: 1117071