cytun cytun-c English/Saesneg
 
Dolenni:


Cynllun Gwaith 2015-16 [PDF]


Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru


Y Cydgynulliad 2012


Croeso i Gymru 2016


Gwefan Rhyng-Ffydd Cymru


English / Saesneg

 

 
Croeso Cynnes i Wefan Cytûn

Mae Cytûn yn uno mewn pererindod yr eglwysi hynny yng Nghymru sydd, gan gydnabod datguddiad Duw yng Nghrist, yn cyffesu yr Arglwydd Iesu Grist yn Dduw a Gwaredwr yn ôl yr Ysgrythurau; ac mewn ufudd-dod i ewyllys Duw ac yng ngrym yr Ysbryd Glân, yn ymrwymo'u hunain i geisio dyfnhau eu cymundeb â Christ ac â'i gilydd yn yr Eglwys, sef ei gorff ef, ac i gyflawni eu cenhadaeth o gyhoeddi'r efengyl drwy dystiolaethu a gwasanaethu gyda'i gilydd yn y byd, er gogoniant yr un Duw, Tad, Mab ac Ysbryd Glân.

Ymdrechir i wneud hyn mewn sawl ffordd.

Cliciwch yma ar gyfer ein cylchlythyr diweddaraf.

 


GWYLIAU'R HAF 2016


Ar Fehefin 20 2016 fe drefnodd Cytûn ymweliad â’r Senedd ar gyfer swyddogion eglwys a chymdeithas ein haelodau (Grwp Laser). Cawsom y fraint o gael tynnu ein llun yn y siambr y tu cefn i ddesg y Llywydd. Yn y llun gwelir (o’r chwith i’r dde): Parch. Peter Noble (Caplan ecwmenaidd Bae Caerdydd); Sharon Lee (Cyfarwyddydd Housing Justice Cymru); Dave Kitchen (yr Eglwys Fethodistaidd); Parch. Sally Thomas (yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig); Yr Uwchgapten David Emery (Byddin yr Iachawdwriaeth); Grace Pengelly (Tîm Materion Cyhoeddus yr Eglwys Fethodistaidd, Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr, yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig ac Eglwys yr Alban); Parch. Gethin Rhys (Swyddog Polisi’r Cynulliad Cenedlaethol, Cytûn); Philip Manghan (yr Eglwys Gatholig Rufeinig).Bwletin Polisi Cytûn, ar gyfer diwedd Mai 2016

Cliciwch yma i lwytho'r bwletin ddiweddaraf.


Adnoddau Wythnos Weddi am Undod Cristnogol 2016

Cliciwch yma i archebu eich copi.


Mae Cytûn yn gweithio'n agos gyda CCME ynghylch ffoaduriaid

www.ccme.be/who-we-are/

  
 
 
 

Mae Cytûn yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr | Rhif: 05853982 | Enw cofrestredig: "Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited"
Mae Cytûn yn elusen gofrestredig | Rhif: 1117071