cytun cytun-c English/Saesneg
 
Dolenni:

[PDF] – Cyflwyniad i Bwyllgor Materion Cymreig Tŷ’r Cyffredin, 2 Medi 2016


[PDF] – Cyflwyniad i’r Cyd-Bwyllgor Seneddol ar Hawliau Dynol am oblygiadau Brexit ar hawliau dynol, 29 Medi 2016 (Saesneg yn unig)


[PDF] – Cyflwyniad i Bwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 24 Tachwedd 2016


[PDF] – Ymchwiliad i hawliau dynol yng Nghymru: Cyflwyniad i’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau gan Cytûn


 

 
Cymru/Ewrop

Yn union ar ôl y refferendwm am aelodaeth y Deyrnas Unedig yn yr Undeb Ewropeaidd ar 23 Mehefin 2016, fe alwodd rhai o aelod eglwysi Cytûn am sefydlu Comisiwn a allai gyfrannu safbwyntiau Cristnogol Cymreig i’r drafodaeth yn deillio o’r penderfyniad i ymadael â’r Undeb. Ffurfiwyd Gweithgor gan yr enwadau hynny ac fe gyfarfu ar fyrder yn ystod yr haf, a dechrau ar ei waith. Yn Hydref 2016, fe gytunodd Bwrdd Cytûn y dylai’r gwaith hwn ddod yn gyfrifoldeb i Cytûn mewn partneriaeth â’i holl aelodau, ac fe wahoddwyd pob aelod yn Cytûn i gyfrannu at y gwaith. Cadeirir y Gweithgor gan y Parch. Ddr Noel Davies.

Gwaith cyntaf y Gweithgor fu ymateb i ymgynghoriadau gan bwyllgorau yn Senedd y Deyrnas Unedig a Chynulliad Cenedlaethol Cymru am bynciau yn ymwneud ag ymadael â’r Undeb Ewropeaidd, ac fe gyhoeddir yr ymatebion hynny ar y dudalen hon. Bydd y Gweithgor yn sicrhau diweddaru’r wybodaeth arlein wrth i’w waith ddatblygu. Gellir cyfeirio ymholiadau am y Gweithgor a’i waith trwy Swyddog Polisi Cytûn – gethin@cytun.cymru

 
 
 
 

Mae Cytûn yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr | Rhif: 05853982 | Enw cofrestredig: "Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited"
Mae Cytûn yn elusen gofrestredig | Rhif: 1117071