cytun cytun-c English/Saesneg
 
Lluniau:

« yn ôl i'r dudalen flaenorol


 
"Er Mwyn i'r Byd Gredu"

Rhagarweiniad

Bwriad yr adroddiad byr hwn yw rhoi trosolwg cryno i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ymhlith yr eglwysi a'r enwadau sy'n aelodau o Cytûn o ble mae'r corff yn sefyll nawr a darparu dadansoddiad strategol byr o sut mae offeryn eciwmenaidd cenedlaethol Cymru yn dymuno gwasanaethu ei aelodau dros y tair blynedd nesaf. Nid yw'r adroddiad yn ceisio darparu golwg gynhwysfawr o'r cyfan y mae Cytûn yn ei wneud, ond mae'n tanlinellu nifer o newidiadau allweddol i'r corff, blaenoriaethau strategol a darnau arwyddocaol o waith. Mae Cytûn, fel elusen fodern, hefyd wedi ceisio egluro sut y mae'n cwrdd â'r trothwy o ran lles i'r cyhoedd. Yn fwy na dim, y mae'r adroddiad hwn yn cynnig cyfrwng annogaeth a ffocws ar gyfer gweddi.

Mae Cytûn, fel y mae'n sefyll nawr, yn lle prysur, gyda'r eglwysi a'r enwadau sy'n aelodau, llywodraeth, y trydydd sector, y wasg a'r cyfryngau yn cysylltu bron yn ddyddiol, yn ogystal â chymunedau ffydd ac eglwysi cenedlaethol, rhanbarthol a lleol yn edrych at offeryn eciwmenaidd cenedlaethol Cymru ar gyfer: erthyglau ysgrifenedig, cyngor, sylwadau a chymorth fel sianel er mwyn cael mynediad at yr eglwysi. Mae'r tîm staff hefyd yn ceisio cefnogi gweithgareddau a digwyddiadau arwyddocaol a drefnir gan yr enwadau a'r eglwysi sy'n aelodau, a gweithredu fel arwyddion o symudiad cynyddol tuag at fwy o undod ar eu rhan nhw wrth iddyn nhw weithredu ar wahân ar eu menter eu hunain, neu gyda'i gilydd.

Cynigir yr adroddiad hwn ar gyfnod pan fo eglwysi Prydain ac Iwerddon yn ystyried newidiadau i'r ffordd y mae Eglwysi Ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon (EYMI) yn gweithio ac yn derbyn ei arian. Disgwylir hefyd y gallai'r ‘pot cyffredin' a weinyddir gan EYMI ar hyn o bryd gael ei weinyddu'n wahanol yn y dyfodol. Cynigir yr adroddiad hwn hefyd ar adeg pan mae'r holl eglwysi sy'n aelodau o Cytûn yn wynebu sialensiau ariannol cryf gydag angen cynyddol i ddarparu prawf o werth am arian.

Gobaith y gwaith hwn o hyd a lled gweithgareddau'r mudiad yw dangos mewn modd cryno bod Cytûn yn llawenhau yn hyderus yn ei etifeddiaeth hanesyddol, yn cynnig darnau o waith ar y cyd i eglwysi Cymru yn ei raglen waith presennol, ac yn ceisio hyd eithaf ei allu i ddarparu llwyfan eang o drafodaeth a rheolaeth sefydliadol dda, sy'n gynaliadwy yn ariannol, wrth i'r agenda eciwmenaidd esblygu yng Nghymru ac ar y lefel Brydeinig a Gwyddelig ehangach. Gwas i'w eglwysi yw Cytûn ac mae'n edrych yn gyson at yr eglwysi a'r enwadau sy'n aelodau a'r cyrff cysylltiol er mwyn llunio ei waith a darparu'r modd i gyflawni'r gwaith cytûn hwnnw.

Gwnaed cais i'r adroddiad hwn gynnwys map o'r sefydliad a rhestr gryno o ganlyniadau arwyddocaol gwaith y corff. Mae Cytûn yn falch o ddarparu'r crynodeb hwnnw.

 

Canlyniadau Arwyddocaol

Mae eglwysi wedi gofyn am restr o ganlyniadau gweladwy a gyflawnwyd gan Cytûn. Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr ond mae'n ceisio tynnu sylw at nifer o ganlyniadau sy'n gerrig milltir a gyflawnwyd yn enwedig ers dyfodiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 1999. Gan amlaf mae Cytûn yn gweithio mewn partneriaeth ag eraill wrth sicrhau canlyniadau ond mae wedi cymryd rôl flaenllaw neu wedi arwain gyda'r rhain mewn nifer o feysydd.

 

Ffydd, Trefn a Thystiolaeth

 • Torri tir newydd fel offeryn eciwmenaidd wrth gydlynu'r gwasanaeth i agor y Cynulliad Cenedlaethol cyntaf yn Eglwys Gadeiriol Llandaf (1999).
 • Cydlynu Gwasanaeth proffil uchel Mileniwm Cymru (2000).
 • Hwyluso cynnal yr ail wasanaeth a gynhaliwyd i agor y Cynulliad Cenedlaethol, a gynhaliwyd yn Eglwys y Santes Fair, Caerdydd(2003).
 • Sicrhau llwyddiant tystiolaeth gytûn yr eglwysi yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Gan yr eglwysi nawr mae'r presenoldeb mwyaf bywiog ar y maes. (Ers 2003).
 • Cydlynu Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Ffederasiwn yr Heddlu y DG yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd (2005).
 • Cydlynu'r gwasanaeth cenedlaethol i nodi 60 mlynedd ers diwedd yr Ail Ryfel Byd, gyda chydweithwyr rhyng-ffydd (2005).
 • Cyhoeddi Na, plîs. Dydw i ddim am farw! – adroddiad ar ymweliad proffil uchel gan Grwp Cristnogol o Gymru i Syria a Libanus ym mis Mawrth 2006, a threfnu ymweliad yn ôl i Gymru yn 2007 (2006-2007).
 • Trefn'r gynhadledd Cymdeithion am Newid Wrth y Ffynnon yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin (2006).
 • Cydlynu gwasanaeth coffa'r diweddar Peter Clarke, Comisiynydd Plant Cyntaf Cymru, gan weithio'n agos gydag Eglwys Gadeiriol Llandaf a Swyddfa'r Comisiynydd (2007).
 • Cynorthwyo Esgobaeth Gatholig Caerdydd i gynnal gwasanaeth agoriadol trydydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Eglwys Gadeiriol Dewi Sant, Caerdydd (2007).
 • Cydlynu Cysegru Cofeb Genedlaethol Cymru i Ryfel y Falkland yng Nghaerdydd, gan weithio'n agos gyda chyn-filwyr y rhyfel o Gymru (2007).
 • Cydlynu, gydag amrediad o bartneriaid allweddol, y dathliad cenedlaethol Gwerthfawrogi Rhyddid a gynhaliwyd yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, i nodi diddymu'r Fasnach Gaethweision ar Fôr Iwerydd (2007).
 • Llwyddo i gytuno ar ddau femorandwm dealltwriaeth arloesol gyda Chomisiwn yr Eglwysi Cyfamodol a Chyngor Eglwysi Rhyddion Cymru yn sicrhau arian ar gyfer swydd Ffydd, Trefn a Thystiolaeth newydd a phatrwm cytûn o waith i'r dyfodol (2008).
 • Gweinyddu trefniant tocynnau arloesol gyda'r Eisteddfod Genedlaethol yn sicrhau mynediad am ddim i addoliad y Sul ym Mhafiliwn yr Eisteddfod. Yn dilyn llwyddiant y trefniadau yn 2008 gofynnodd awdurdodau'r Eisteddfod i Cytûn ailadrodd y trefniant yn 2009 (Ers 2008).
 • Cynhyrchu a lansio Rhyng-ffydd Cymru: Meithrin ymddiriedaeth a pharch rhwng pobl o bob ffydd drwy Gymru (2008).
 • Derbyn cais gan rai o eglwysi mwy newydd y gymuned ddu i fod yn aelodau o Cytûn a chefnogi'r Parch Irvan John gyda'i waith arloesol gyda chynulleidfaoedd o leiafrifoedd ethnig (2009).
 • Cynorthwyo cymuned Wyddelig Cymru i gynnal gwasanaethau blynyddol i nodi trasiedi'r newyn mawr a dod â'r gyfres o wasanaethau i ben yn llwyddiannus ar Ddydd San Padrig 2009 (2009).
 • Cydlynu Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Ffederasiwn yr Heddlu y DG yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd (2005).
 • Ymdrechu i gynorthwyo EYMI gyda darparu ystod eang o ddeunydd litwrgaidd dwy-ieithog.

 

Eglwys a Chymdeithas

 • Gwasanaethau cymunedau ffydd Cymru ar Gyngor Partneriaeth y Sector Gwirfoddol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac ennill etholiad i wasanaethu ar Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector o dan ei enw newydd yn 2008 (Ers 1999).
 • Sicrhau arian cyfatebol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, yn bennaf drwy waith da Ymgynghorydd Gwledig yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig, gan sicrhau y gallai Cronfa ARC Addington rannu tua £3.4miliwn i ffermwyr Cymru yn ystod argyfwng clwy'r traed a'r genau.
 • Sicrhau, gan weithio drwy Rwydwaith Lloches Caerdydd a'r Cylch, rhyddhau ceiswyr lloches o Garchar Caerdydd (2001).
 • Darparu llwyfan gweinyddol llwyddiannus ar gyfer creu Cyngor Rhyng-ffydd Cymru wedi ymosodiadau Medi'r 11eg ar Ganolfan Fasnach y Byd yn Efrog Newydd, gan arwain at greu Fforwm Cymunedau Ffydd y Cynulliad Cenedlaethol sydd nawr yn cwrdd â'r Prif Weinidog ac arweinwyr y pleidiau eraill yn y Cynulliad ddwywaith y flwyddyn (Ers 2001).
 • Helpu i gynhyrchu a lansio Time for Action: Sexual Abuse, the Churches and a New Dawn for Survivors gan EYMI (Eglwysi Ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon) yng Nghymru (2002).
 • Creu a sicrhau arian cychwynnol, o dan arweinyddiaeth yr Eglwys yng Nghymru, ar gyfer Tros Gynnal fel gwasanaeth eiriolaeth cenedlaethol i blant ar ôl i Gymdeithas y Plant ddod â'u gwaith yng Nghymru i ben (2002).
 • Helpu Eglwysi Cytûn a'r Cyngor Rhyng-ffydd Cymru i roi tystiolaeth i Gomisiwn Richard (2004).
 • Cyhoeddi Canllawiau Ar Swyddogaeth a Chyfrifoldebau Cyfredol Ymddiriedolwyr a Thrysoryddion Eglwysi (2004).
 • Cyhoeddi Ystyried Gwahaniaethau a Gobeithion: Golwg ar Ddatganoli o Safbwynt Ffydd mewn partneriaeth â Graham Blount o Swyddfa Seneddol yr Eglwysi yn yr Alban Office (2004).
 • Cyhoeddi Gwragedd, Eglwys a Chymdeithas yng Nghymru (2004).
 • Helpu i gynhyrchu a lansio Prosperity with a Purpose: Exploring the Ethics of Affluence gan EYMI yng Nghymru (2005).
 • Sicrhau arian ddwywaith yn olynol gan y Sefydliad Datblygu Cymunedol, gan alluogi'r Cyngor Rhyng-ffydd i lunio cyfansoddiad ysgrifenedig a chynhyrchu Cyfeiriadur Rhyng-ffydd o safon uchel. Mae Cytûn hefyd wedi gwneud cysylltiadau cychwynnol gyda chyrff cyhoeddus er mwyn ceisio parhau â'r gwaith hwn ymhellach (Ers 2006).
 • Sicrhau ymwneud a oedd o gymorth wrth gadw cymunedau ffydd ynghyd yn ystod y digwyddiad ‘Shambo' a'r diciâu yng Ngorllewin Cymru (2007).
 • Cyhoeddi adroddiad yn y papurau enwadol Cymraeg ar Hawliau Dynol, Cydraddoldeb a'r Iaith Gymraeg (2007).
 • Enwebu yn llwyddiannus aelod o staff i wasanaethu ar Bwyllgor Gweithredu Confensiwn Cymru Gyfan ar bwerau'r Cynulliad Cenedlaethol (2008).
 • Cymryd rôl flaenllaw o ran rhai materion cyfiawnder cymdeithasol yn arbennig o ran achosion trasig, proffil uchel fel alltudio'r diweddar Ama Sumani o Ghana (2008).
 • Cyhoeddi adroddiad yn y papurau enwadol Cymraeg ar gardiau adnabod a'r iaith Gymraeg, ac annerch Symposiwm allweddol Heddlu Gogledd Cymru ar yr iaith Gymraeg ym Mangor (2008).
 • Sicrhau bod Llywodraeth Cynulliad Cymru yn diddymu'r canllawiau ar wisg ysgol, a chyhoeddi canllawiau newydd yn sicrhau hawl plant i wisgo symbolau ffydd (2009).
 • Gweithio'n llwyddiannus mewn partneriaeth gyda Phwyllgor Cymru'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wrth gynnal trafodaethau rhwng arweinwyr o ffrydiau ffydd a chyfeiriadedd rhywiol a chyfrannu at Gynhadledd fawr Brydeinig gyda Chymdeithas Dyneiddwyr Prydain yn y CIA yng Nghaerdydd (2009).
 • Cynorthwyo'r Swyddfa Gartref a Bwrdd yr Iaith Gymraeg i gynnal trafodaethau parhaus yngl?n â chynnwys yr iaith Gymraeg ar y cardiau adnabod arfaethedig (2009).
 • Chwarae rhan, yng nghwmni cymunedau ffydd eraill, wrth osod mewn lle ymateb priodol i unrhyw pandemic o'r ffliw a all ddigwydd. Bydd cymunedau ffydd yng Nghymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru drwy drosglwyddo gwybodaeth a gofalu bod eglwysi'n fwyaf arbennig yn derbyn y wybodaeth sydd ei angen (2009).
 • Sefydlu Grwp Ymgynghorwyr Eiddo'r Eglwysi fel datblygiad ecwmenaidd i gyd-drefnu gwaith ar adeiladau hanesyddol a chysylltiadau â Cadw (2009).
 • Cytuno i gydweithio â Dolen Cymru i ddarparu'r eglwysi ar gyfer dathlu 25 mlynedd yn 2010 ers lansio Dolen Lesotho Cymru (2009).
 • Hyrwyddo ymateb y Fforwm Rhyngwladol i'r helyntion yn Sri Lanka gan gadw golwg ar ddiogelu lleiafrifoedd crefyddol (2009).
 • Gweithio ar yr Ymgynghoriad Yngl?n â'r Opsiynau ar Gyfer Newid y System Rhoi Organau (2009).
 • Gweithio gyda Phwyllgor Ymgyrchu Etholiadol y Grwp RADAR er mwyn cynhyrchu datganiad ar sail gwerthoedd ar sut y dylai etholiadau gael eu hymgyrchu, heb ddiffyg goddefgarwch a hiliaeth a chydlynu datganiad Cymreig ar y cyd ar gyfer Etholiadau Ewrop 2009.

 

Patrwm Gwaith Cyfredol

1. Model Gweithio'r Eglwysi Ynghyd

Saif Cytûn fel olynydd i Gyngor Eglwysi Cymru a ffurfiwyd yn 1956 ac a gomisiynwyd yn 1990 i wneud chwe pheth:

 • Cynnull ynghyd eglwysi Cymru yn holl gyfoeth eu hamrywiaeth er mwyn iddyn nhw ddysgu oddi wrth eu traddodiadau'i gilydd, a'u gwerthfawrogi.
 • Ceisio galluogi'r eglwysi i wneud yr hyn allan nhw gyda'i gilydd, naill ai drwy gydgyfrannu'u hadnoddau neu adael i un eglwys neu asiantaeth weithredu ar ran y lleill, a gwneud yr holl bethau eraill yng ngoleuni'r ddirnadaeth a'r ddealltwriaeth o eraill.
 • Gweithredu er mwyn galluogi'r eglwysi eu hunain i gyrraedd eu penderfyniadau yng nghyd-destun addoli, gweddi ac astudiaeth gyffredin.
 • Ceisio helpu'r eglwysi i gyrraedd at feddwl cytûn fel y gallan nhw ddod yn fwy unedig eu ffydd.
 • Ceisio dod yn arwydd o'r undod cynyddol hwnnw fel y bo'n dilysu galwad gyffredin yr eglwysi.
 • Cynnig cyfle i'r eglwysi gychwyn ar ymroddiad o'r newydd i ystyried gyda'i gilydd yn ddiwinyddol ar faterion o ran ffydd, trefn a moeseg, ac i weithio a gweddïo gyda'i gilydd.

Pan ddaeth i fodolaeth yn ei ffurf bresennol yn 1990, cyfarfu Cytûn fel Cymanfa a Chyngor gyda'r nod o gyflawni ei waith drwy gomisiynau, rhwydweithiau a gweithgorau. Ar yr adeg honno, roedd dau aelod o staff: Ysgrifennydd Cyffredinol a Swyddog Gweinyddol. Yn ystod y 1990au gwnaed gwaith Cytûn drwy ymwneud gweithgar yr eglwysi a'r enwadau sy'n aelodau, yn bennaf wrth gefnogi gwaith y comisiynau. Cynhyrchodd rhai o'r gweithgorau ddarnau sylweddol ac uchel eu parch o waith, fel yr adroddiad Cymru: Cymdeithas Foesol? a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 1996.

2. Cyfarfod â'r her a'r cyfleoedd yn y Gymru ôl-ddatganoli

Ym mis Mai 1999, gosododd Cytûn batrwm ar gyfer ei waith presennol yn y maes cyhoeddus drwy helpu Eglwys Gadeiriol Llandaf i gynnal y gwasanaeth agoriadol ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol cyntaf Cymru. Parhaodd y corff gyda'i waith ffydd a threfn ac yn 2003 derbyniodd ddyletswyddau ychwanegol yng nghyd-destun galluogi tystiolaeth yr eglwysi mewn digwyddiadau fel y Sioe Amaethyddol Frenhinol, Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Mae staffio ers 1999 wedi adlewyrchu'r angen i gwrdd â blaenoriaethau strategol newydd. O ganlyniad, yng nghyd-destun y maes cyhoeddus, apwyntiodd Cytûn Swyddog Cyswllt y Cynulliad Cenedlaethol lawn amser yn 1999 er mwyn gweithredu fel dolen gyswllt rhwng yr enwadau a'r eglwysi sy'n aelodau o Cytûn a chorff deddfwriaethol datganoledig newydd Cymru. Cafwyd cefnogaeth i'r swydd hon yn 2000 gan gynorthwydd gweinyddol rhan amser. O fisoedd cyntaf 2006, cyflogwyd y cynorthwydd gweinyddol am nifer gyfyngedig o oriau ychwanegol er mwyn hyrwyddo gwaith Cytûn wrth ddarparu tystiolaeth yr eglwysi yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Mae materion ffydd a threfn wedi parhau i fynnu blaenoriaeth, ynghyd ag eciwmeniaeth leol. Derbyniodd y swydd ran amser, Ysgrifennydd Cyffredinol Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol arian ychwanegol yn 2005 gan ddarparu adnodd ar gyfer Cyngor Eglwysi Rhyddion Cymru yng nghyd-destun darpariaeth gaplaniaid ac addysg, ac Ysgrifennydd Cyffredinol Cynorthwyol i Cytûn. Daeth y swydd honno i ben ar ddiwedd mis Ionawr 2008 yn dilyn newidiadau i'r staff. Darparodd dwy eglwys, yr Eglwys yng Nghymru a'r Eglwys Ddiwygiedig Unedig, rywfaint o gefnogaeth o'u cyflenwad staff nhw yng ngogledd Cymru (tan 2007) a de Cymru (tan 2008).

Yn allweddol, penododd Cytûn Swyddog Ffydd, Trefn a Thystiolaeth ym mis Medi 2008, i swydd lawn amser wedi'i hariannu'n bennaf gan Gomisiwn yr Eglwysi Cyfamodol i gyflawni nifer o'r dyletswyddau a wnaed cyn hynny gan Ysgrifennydd Cyffredinol y Comisiwn, a gan ennill rhywfaint o arian ychwanegol i gyflawni dyletswyddau Cytûn i Gyngor yr Eglwysi Rhyddion yng Nghymru o ran materion caplaniaeth a pholisïau addysg a dyheadau Cytûn o ran tystiolaethu mewn digwyddiadau cenedlaethol mawr. Cafodd yr oriau a glustnodwyd ar gyfer cefnogaeth weinyddol i Swyddog Polisi'r Cynulliad Cenedlaethol eu colli neu eu hymgorffori i ran o ddisgrifiad swydd ddiwygiedig Swyddog Gweinyddol Cytûn.

Felly, ar hyn o bryd mae gan Cytûn Brif Weithredwr amser llawn (a gyflogwyd yn wreiddiol gan Cytûn yn 1999), Swyddog Polisi'r Cynulliad Cenedlaethol (a gyflogwyd yn wreiddiol gan Cytûn yn 2008) a Swyddog Gweinyddol (a gyflogwyd yn wreiddiol gan Cytûn yn 2003). Mae'r corff hefyd yn cyflogi Swyddog Ffydd, Trefn a Thystiolaeth (a gyflogwyd yn wreiddiol gan Cytûn yn 2005) o dan femoranda o ddealltwriaeth gyda Chomisiwn yr Eglwysi Cyfamodol a Chyngor Eglwysi Rhyddion Cymru. Mae'r Eglwys Ddiwygiedig Unedig hefyd wedi darparu adnodd ychwanegol i Cytûn, sef yr oriau ychwanegol a gynigir gan ei Swyddog Eciwmenaidd, y Parch Peter Trow, a benodwyd yn 2008.

Cyflawnir y canlyniadau allweddol yn bennaf drwy weithgareddau rhwydweithiau a gweithgorau: cyfiawnder hiliol, cyfiawnder cymdeithasol, materion rhyngwladol, materion menywod a phwyllgor LAWS. Nid oes gan Cytûn gomisiynau bellach. Mae Cytûn hefyd wedi chwarae'i ran wrth gefnogi ehangder gwaith EYMI.

Y Sefyllfa Bresennol

Daeth yn amlwg yn 2006 y byddai angen i Cytûn, dros gyfnod o ddwy flynedd, ymrafael â nifer o heriau a chyfleoedd allweddol.

Mewnol

 • Darparu amgylchedd gwaith ar gyfer tîm staff newydd sy'n esblygu drwy gyfarfodydd staff mwy cyson a fframwaith polisi staff cadarn a thryloyw a chynllun gwaith cytûn.
 • Gweithredu drwy system gostau gwbl newydd er mwyn lleihau diffyg ariannol sylweddol a ragfynegwyd yn 2007.
 • Sefydlu Pwyllgor Adnoddau Dynol a darparu cylch gwaith cytûn i Bwyllgor Cyllid Cytûn.
 • Sefydlu memoranda o ddealltwriaeth gyda phartneriaid allweddol megis Cyngor Eglwysi Rhyddion Cymru a Chomisiwn yr Eglwysi Cyfamodol.
 • Sicrhau bod Cytûn yn cydymffurfio gyda holl ofynion cyfreithiau cwmni ac elusen fel cwmni newydd cyfyngedig trwy warant, gan gwblhau adolygiad trylwyr o gyfansoddiad y corff.
 • Trawsnewid perthynas Cytûn gyda grwpiau lleol a rhanbarthol yn llwyr.
 • Darparu corff nawdd cenedlaethol i Gymru a gosod Cytûn mewn sefyllfa i gymryd cyfrifoldeb uniongyrchol dros rai ymdrechion eciwmenaidd strategol.

Allanol

 • Sicrhau ymrwymiadau Cytûn i gefnogi gwaith EYMI i'r dyfodol.
 • Ymateb yn briodol i nifer gynyddol o ymgynghoriadau cyhoeddus amrywiol.
 • Cwrdd ag anghenion cyrff cyhoeddus megis Llywodraeth Cynulliad Cymru, yr Urdd, Ffederasiwn yr Heddlu, Cyngor Dinas Caerdydd, Pwyllgor Gorymdaith Genedlaethol Dydd Gwyl Ddewi a chymunedau ffydd amrywiol Cymru wrth drefnu dathliadau a gwasanaethau cenedlaethol.
 • Arwain yn y gwaith o drefnu tystiolaeth gyffredin yr eglwysi yn Eisteddfod yr Urdd a'r Genedlaethol ac yn y Sioe Frenhinol.
 • Arwain wrth hyrwyddo gwaith Cyngor Rhyng-ffydd Cymru a'r Fforwm Cymunedau Ffydd y Cynulliad Cenedlaethol wrth ddod at ei gilydd i gyd-drafod.

3. Wynebu'r Her

Ar Fai 8fed 2008, cyfarfu'r tîm staff presennol: Y Prif Swyddog Gweithredol, Swyddog Polisi'r Cynulliad Cenedlaethol, y Swyddog Ffydd, Trefn a Thystiolaeth, y Swyddog Gweinyddol a'r Swyddog Eciwmenaidd ar secondiad gan yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig, ar gyfer diwrnod cynllunio staff ym Mharc Treftadaeth y Rhondda, a darparu dadansoddiad o gryfderau a gwendidau Cytûn ar gyfer y Bwrdd, wrth ystyried cyfleoedd a bygythiadau. Cytunodd y Bwrdd ar yr amcanion isod yn ei gyfarfod dilynol:

 • Ailfywiogi a hyrwyddo eciwmeniaeth gydag ymwybyddiaeth o'r elfen ryng-ffydd
 • Adeiladu corff sy'n cyflawni'n effeithiol · Cyfathrebu'n well gydag eglwysi ac o fewn y corff
 • Mesur cynnydd eciwmenaidd yng Nghymru tuag at “Undod Gweledol yng Nghrist”
 • Galluogi'r eglwysi i ddylanwadu ar bolisi cyhoeddus yng Nghymru.

Wedi cytuno ar yr amcanion strategol hyn paratowyd ar gyfer dau gynllun gwaith manwl a chytunwyd arnynt gan Fwrdd Cytûn, gan olygu bod aelodau staff yn gweithio ar nifer o brosiectau cytûn a darnau ychwanegol o waith heb eu rhagweld a ystyrir yn ddigon pwysig i fynnu sylw. Mae'r aelodau staff yn gweithio fel tîm gyda swyddogion dynodedig yn sicrhau canlyniadau allweddol. Dyma'r blaenoriaethau presennol sydd wedi cael sylw o fewn disgrifiadau swydd ehangach:

Prif Weithredwr (Llawn amser)

 • Sicrhau bod Cytûn yn cadw o fewn ei gyllideb.
 • Sicrhau bod y Comisiwn Elusennau yn cytuno i'r Memorandwm a'r Erthyglau Cymdeithasu.
 • Camu ymlaen wrth sefydlu Grwp Galluogi Cytûn.
 • Gweithio gyda'r Pwyllgor Cyllid i gwblhau asesiad risg newydd.
 • Sicrhau bod yr holl ddisgrifiadau swydd a'r arfarniadau a'r adolygiadau cyfnod prawf wedi'u cyflawni ar amser.
 • Gweithio gyda'r Trysorydd Mygedol i sicrhau bod model Tair Gwlad newydd o weithio'n cael ei sefydlu'n effeithiol gyda'r Alban a Lloegr, yn enwedig o ran y ‘pot cyffredin'.
 • Derbyn ceisiadau gan eglwysi i gymryd cyfrifoldeb uniongyrchol dros rai prosiectau eciwmenaidd.
 • Arwain o ran staff ar faterion cenhadaeth ddiwydiannol a chaplaniaeth.
 • Arwain wrth symud gwaith Rhwydwaith Cyfiawnder Hiliol Cytûn yn ei flaen, o ran materion cyfiawnder ynghylch pryderon lloches a mudo, a chroesawu eglwysi newydd y gymuned ddu fel aelodau Cytûn.
 • Sicrhau gweithredu Strategaeth Gyfathrebu newydd Cytûn.
 • Darganfod gan yr eglwysi a ydyn nhw am i Cytûn gwblhau rhagor o waith ar faterion menywod.
 • Cynnal trafodaethau pellach gyda'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar faterion cyfeiriadedd rhywiol a datblygu trafodaethau pellach gyda'r rhai sy'n hyrwyddo materion cydraddoldeb eraill.
 • Symud yr apêl ar y cyd gyda'r RNIB ar gyfer Beibl Braille yn ei flaen.

Swyddog Polisi'r Cynulliad Cenedlaethol (Llawn amser)

 • Cyfrannu tuag at gyfeiriad strategol Cytûn drwy ddrafftio papurau ar gyfer y Bwrdd a Fforymau a Rhwydweithiau Cytûn.
 • Paratoi nodiadau briffio rheolaidd ar bolisïau ac ymgynghoriadau Llywodraeth Cynulliad Cymru, gan dynnu sylw at gynnydd ar faterion sydd o ddiddordeb penodol i'r eglwysi.
 • Darparu cyngor ar gais Cyngor Eglwysi Rhyddion Cymru a'r Eglwysi Cyfamodol.
 • Rhannu gwybodaeth allweddol gydag eglwysi, er enghraifft ymgynghoriadau'r llywodraeth, mesurau deddfwriaethol a mentrau sy'n debygol o gael effaith ar eglwysi Cymru.
 • Cyfrannu at ddatblygu polisi cyhoeddus mewn meysydd fel Caniatâd Tybiedig ar Roi Organau, Cyfrifiad Cenedlaethol 2011, llywodraethu'r sector gwirfoddol, Criteria Grantiau'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, a'r prosiect cydlyniant cymdeithasol ymhlith eraill.
 • Cynnal trafodaethau gydag eglwysi lleol a mudiadau eraill ar waith Cytûn.
 • Darparu cyngor polisi a'r Ysgrifenyddiaeth i rwydweithiau a fforymau Cytûn, gan gynnwys Fforwm Rhyngwladol Cytûn, Fforwm Cyfiawnder Hiliol Cytûn a Rhwydwaith Swyddogion Polisi Eglwysi Cymru, a sefydlwyd gan Cytûn yn 2008.
 • Cynrychioli Cytûn ar gyrff allanol, er enghraifft RADAR, Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector, Fforwm y Cymunedau Ffydd, a Chyfiawnder Tai Cymru.
 • Sefydlu a chynnal cysylltiadau rhwng Cytûn a mudiadau eraill fel EYMI, Gweini a Rhwydwaith Efengylaidd Cymru.
 • Arwain o ran staff ar symud gwaith Pwyllgor Rhyngwladol Cytûn, yn bennaf ar y Dwyrain Canol, yn ei flaen.
 • Arwain o ran y staff ar ddatblygu'r wefan.
 • Symud gwaith Rhwydwaith Cyfiawnder Cymdeithasol Cytûn yn ei flaen.
 • Trefnu cyfarfod gyda Church Action on Poverty.
 • Arwain yn Cytûn ar faterion amgylcheddol a chynaladwyedd.
 • Cadw golwg ar y drafodaeth ar Forglawdd afon Hafren.

Swyddog Ffydd, Trefn a Thystiolaeth (Llawn amser)

 • Symud gwaith Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol yn ei flaen ar faterion fel codi ymwybyddiaeth o Ddatganiad Trefeca a chanonau eciwmenaidd yr Eglwys yng Nghymru, adolygu defodau bedydd ac Ewcharist, a datblygu'r ‘Syniad Mawr' – model o Bartneriaethau Eciwmenaidd Lleol i'w defnyddio trwy Gymru.
 • Sicrhau tystiolaeth effeithiol yr eglwysi yn y Sioe Amaethyddol Frenhinol, Eisteddfod yr Urdd a'r Eisteddfod Genedlaethol yn y Bala.
 • Trefnu'r cwrs Croeso i Gymru blynyddol ar gyfer gweinidogion newydd sy'n dod i Gymru.
 • Gwaith ar Gaplaniaeth Gofal Iechyd ar ran Cyngor Eglwysi Rhyddion Cymru.
 • Galw grwp litwrgaidd ynghyd erbyn mis Mehefin 2009.
 • Arwain o ran staff ar ymwneud Cyngor Eglwysi Rhyddion gyda CYSAGau.
 • Gweithio gyda'r Swyddog Gweinyddol ar ddiweddaru data ar grwpiau lleol a rhanbarthol Cytûn, grwpiau Cyngor yr Eglwysi Rhyddion a Phartneriaethau Eciwmenaidd Lleol.
 • Cyfrannu at waith grwp awduron y EYMI. · Arwain ar ddathliadau 2010 yng Nghymru.
 • Arwain wrth wasanaethu Rhwydwaith Ffydd, Trefn a Thystiolaeth newydd Cytûn, i'w drefnu yn ôl y galw.

Swyddog Gweinyddol (Llawn amser)

 • Arwain ar weinyddu'r swyddfa a gweithredu fel y prif gyswllt ar gyfer holl ar gyfer yr holl gysylltiadau allanol.
 • Arwain ar sicrhau dogfennau a ffeilio.
 • Derbyn y prif gyfrifoldeb ar gyfer darparu'r holl gefnogaeth i Fwrdd Cytûn a'r Cyfarfod Cyffredinol.
 • Darparu cefnogaeth weinyddol ar gyfer holl gyfarfodydd Cytûn yn enwedig: Rhwydwaith Cyfiawnder Hiliol, Swyddogion Polisi, Fforwm Rhyngwladol, Pwyllgor Cyllid a Phersonél, a'r holl gyfarfodydd staff.
 • Darparu cefnogaeth weinyddol ar gasglu data, CYSAGau, digwyddiadau cenedlaethol, cynadleddau a gweithredoedd tystiolaeth.
 • Sicrhau cyflawni Strategaeth Gyfathrebu Cytûn yn effeithiol.
 • Cynorthwyo gyda rheoli dyddiaduron.
 • Arwain o ran materion Iechyd a Diogelwch o fewn swyddfa Cytûn.
 • Atgoffa staff o ddyddiadau targed a chwblhau gwaith.

Swyddog Eciwmenaidd (Rhan amser)

 • Symud y gwaith o adolygu'r defodau eciwmenaidd a'r gwaith ffydd a thystiolaeth yn eu blaenau.
 • Cyflwyno argymhellion i'r Bwrdd ar ddatblygu cyrff nawdd a datblygu eciwmeniaeth leol.
 • Datblygu deunydd addoli a litwrgaidd ar gyfer y wefan.

 

Crynodeb Ariannol

Ers 2006 mae Cytûn wedi gosod gweithdrefnau ariannol cadarn yn eu lle, sydd wedi galluogi'r sefydliad i ymarfer diwydrwydd ariannol dyledus yn enwedig wrth waredu'r diffygion ariannol a ragfynegwyd. Dros y cyfnod o ddwy flynedd rhwng 2006 a 2007 dangosodd cyfrifon archwiliedig Cytûn bod gwariant ac incwm y cwmni wedi bod yn gyfartal. Mae cyfrifon 2008 yn dangos bod Cytûn wedi gweithio o fewn ei gyllideb.

Rhagfynegiad o Anghenion Ariannu Craidd

Mae Cytûn wedi paratoi cyllideb tair blynedd, sydd wedi cael cytundeb y Pwyllgor Cyllid, yn dangos y lefelau incwm sydd eu hangen er mwyn cyflawni dyheadau'r cynllun gwaith presennol, gan ddefnyddio'r lefelau staffio presennol. Disgwylir cadarnhad gan yr Eglwysi Cyfamodol ynghylch eu bwriad o ran y Cyfamod wedi 2011. Mae arian yr Eglwysi Cyfamodol yn bennaf berthnasol i'r swydd Ffydd, Trefn a Thystiolaeth bresennol. Mae'r pob un o'r pum Eglwys Gyfamodol yn aelodau o Cytûn.

Rhagfynegiad o Gyllid Prosiect

Yn gynyddol gofynnir i Cytûn gyflawni prosiectau ar gyfer yr eglwysi a gall costau amrywio. O ganlyniad, efallai y bydd angen i Cytûn gyflwyno cyllidebau cyfnewidiol i eglwysi ar gyfer rhai prosiectau fel tystiolaethu mewn digwyddiadau a gwyliau cenedlaethol fel yr Eisteddfodau.

 

Map Sefydliadol

Mae Cytûn yn atebol i'r 12 eglwys/enwad sy'n aelodau a'r cyrff cysylltiol drwy

Fwrdd Cyfarwyddwyr ac Ymddiriedolwyr Cytûn

a enwebir gan yr aelodau a'u hethol gan Gyfarfod Cyffredinol Cytûn


Y Prif Weithredwr [Swydd lawn amser a ariannir gan Cytûn]

sy'n rheoli'r tîm staff ac yn adrodd yn uniongyrchol i'r Bwrdd.


Swyddog Polisi'r Cynulliad Cenedlaethol

[Swydd lawn amser a ariannir gan Cytûn]

Swyddog Ffydd, Trefn a Thystiolaeth

[Swydd lawn amser a ariannir gan Gomisiwn yr Eglwysi Cyfamodol a Chyngor Ffederal yr Eglwysi Rhyddion]

Swyddog Gweinyddol

[Swydd lawn amser a ariannir gan Cytûn]

Swyddog Eciwmenaidd ar Secondiad o'r Eglwys Ddiwygiedig Unedig

[Swydd ran amser yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig]

Arwain o ran staff Cytûn ar faterion cyfoes Arwain o ran staff Cytûn ar faterion ffydd, trefn a thystiolaeth a datblygu eciwmeniaeth leol Arwain o ran staff ar weinyddu'r swyddfa Arwain o ran staff ar litwrgi a chyrff noddi

Mae'r tîm staff yn gwasanaethu'r Bwrdd, Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol a Chyngor Eglwysi Rhyddion Cymru gyda nifer o rwydweithiau a grwpiau yn rhoi sylw i gyfiawnder hiliol, materion polisi'r Cynulliad, materion menywod, ariannu, materion rhyngwladol, ffydd trefn a thystiolaeth, litwrgi a'r Cyngor Rhyng-ffydd. Nid oes gan Cytûn unrhyw Gomisiynau sefydlog ac yn aml mae'n galw gweithgorau bychain unswydd er mwyn gweithredu fel grwpiau gorchwyl a gorffen. Mae'r tîm staff hefyd yn ceisio cynrychioli Cytûn ar amrediad o gyfarfodydd enwadol, synodau, pwyllgorau eciwmenaidd a phanelau eglwys a chymdeithas, yn darparu gwybodaeth yn barhaus ac yn ceisio cyfleu, orau y gallant, beth yw barn ac amcanion yr holl eglwysi ac enwadau sy'n aelodau o Cytûn.

 

 
 
 
 

Mae Cytûn yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr | Rhif: 05853982 | Enw cofrestredig: "Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited"
Mae Cytûn yn elusen gofrestredig | Rhif: 1117071